PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Promocja Postaw Proinnowacyjnych | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
Polski Most Krzemowy
Technologie Kosmiczne
CIP
Firmy rodzinne
Telepraca
BKL
Zarzadzanie kompetencjami w MSP
E-punkt
Instrument Szybkiego Reagowania
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Biznes dla Edukacji
Kapital Ludzki jako element wartosci przedsiebiorstwa
RSS | Newsletter | Kontakt | Linki   YouTube   BIP   En
 
Instrument Szybkiego Reagowania

Ogłoszenie o naborze do usługi „Instrument Szybkiego Reagowania”

§ 1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pn. „Instrument Szybkiego Reagowania” ogłasza rozpoczęcie z dniem 7 października 2011 r. naboru przedsiębiorców do udziału w usłudze, realizowanej przez WYG International Sp. z o.o.

 

§ 2

 1. Celem Usługi jest złagodzenie negatywnych skutków zmiany gospodarczej.
 2. W ramach Usługi przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na opracowanie Planów Rozwoju oraz w ramach tych planów na usługi doradcze, szkoleniowe lub outplacementowe – wedle zdiagnozowanych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Wsparcie to co do zasady nie wymaga wnoszenia wkładu własnego przez przedsiębiorców, tj. może być udzielane w formie pomocy de minimis.

§ 3

O udział w Usłudze może się ubiegać przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. nie jest przedsiębiorcą zagrożonym[1];
 3. spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. posiada struktury organizacyjne[2] w co najmniej 2 województwach, a jego pracownicy wykonują pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorcy znajdujących się w co najmniej 2 województwach[3], lub
  2. nie otrzymał ani nie ubiegał się o pomoc z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą związanych z udziałem w Usłudze.

§ 4

Do udziału w Usłudze w ramach niniejszego naboru zostanie wyłonionych co najwyżej 17 przedsiębiorców, w tym[1]:

 1. co najwyżej 2 mikroprzedsiębiorców;
 2. co najwyżej 2 małych przedsiębiorców;
 3. co najwyżej 8 średnich przedsiębiorców;
 4. co najwyżej 5 dużych przedsiębiorców.

§ 5

 1. Maksymalne wsparcie udzielone przedsiębiorcom wyłonionym do udziału w Usłudze w ramach niniejszego naboru wyniesie 2 626 835,56 złotych, przy czym może ono zostać zwiększone w przypadku większego zapotrzebowania przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Usłudze lub w przypadku udziału większej liczby przedsiębiorstw z danej klasy wielkości niż określona w § 4.
 2. W przypadku, gdy w ramach danego naboru nie zostanie wybrana przewidywana (w ogłoszeniu) liczba przedsiębiorstw określonej klasy wielkości, Wykonawca może rekomendować do otrzymania wsparcia dodatkową liczbę przedsiębiorstw jednej lub wielu innych klas wielkości z listy rankingowej. Łączna liczba przedsiębiorstw rekomendowanych do wsparcia na liście rankingowej nie może przekroczyć przewidywanej liczby przedsiębiorstw.

§ 6

 1. Zgłoszenia do Usługi będą składane przez przedsiębiorców poprzez stronę internetową www.isr.parp.gov.pl, która jest częścią internetowego systemu rejestracji przedsiębiorców.
 2. Zgłoszenie do Usługi dokonywane jest na następujących zasadach:
  1. do dnia 28 października 2011 r. przedsiębiorca składa drogą elektroniczną, poprzez stronę www.isr.parp.gov.pl, formularz aplikacyjny zawierający dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa;
  2. Wykonawca dokonuje wstępnej weryfikacji formularza aplikacyjnego i w przypadku stwierdzenia niezgodności zawartych w nim danych ze stanem faktycznym może usunąć formularz aplikacyjny z systemu rejestracji, przekazując przedsiębiorcy w terminie 3 dni od dnia złożenia formularza aplikacyjnego, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu, informację o niezgodności danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym; koszty działalności operacyjnej (bez pozostałych kosztów operacyjnych); przedsiębiorca, który otrzymał informację, że formularz aplikacyjny został usunięty z systemu może ponownie złożyć ten formularz (o ile nie minął termin
 1. na złożenie formularza określony w ogłoszeniu o naborze), korygując te błędy, które były przyczyną usunięcia formularza z systemu;
 2. w przypadku niestwierdzenia przez Wykonawcę niezgodności danych zawartych w formularzu aplikacyjnym ze stanem faktycznym, Wykonawca przekazuje przedsiębiorcy w terminie 3 dni od dnia złożenia formularza aplikacyjnego, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu, login i hasło do systemu rejestracji oraz zaproszenie do wprowadzenia do systemu danych finansowych przedsiębiorcy;
 3. przedsiębiorca wprowadza dane finansowe do systemu w terminie 5 dni od dnia przekazania zaproszenia, o którym mowa w pkt 4, ale nie później niż do upływu terminu zakończenia naboru;
 4. w przypadku niedochowania przez przedsiębiorcę terminu, o którym mowa w pkt 5, Wykonawca usuwa formularz aplikacyjny tego przedsiębiorcy z systemu rejestracji.
 5. Na etapie wypełniania formularza aplikacyjnego od przedsiębiorcy wymagane będą następujące informacje:
  1. nazwa przedsiębiorcy;
  2. adres siedziby;
  3. numer KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
  4. NIP;
  5. REGON;
  6. forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa;
  7. rodzaj prowadzonej działalności wg PKD;
  8. data rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  9. wiodąca branża, w której prowadzona jest działalność gospodarcza;
  10. liczba zatrudnionych;
  11. wielkość przedsiębiorstwa zgodnie z definicją określoną w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3);
  12. kapitał zakładowy;
  13. rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej;
  14. województwa w których firma posiada struktury organizacyjne i jednocześnie pracownicy wykonują prace w ramach tych struktur;
  15. korzystanie z pomocy de minimis w okresie bieżącego roku i ostatnich dwóch lat kalendarzowych;
  16. czy przedsiębiorca jest obowiązany do składania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości;
  17. czy na przedsiębiorstwie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej;
  18. czy przedsiębiorstwo otrzymało lub ubiegało się o pomoc z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą związanych z udziałem w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania;
  19. dane kontaktowe.
  20. Na etapie wprowadzania danych finansowych od przedsiębiorcy wymagane będą następujące informacje dotyczące okresu od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.:
   1. zatrudnienie na koniec okresu;
   2. przychody netto ze sprzedaży (produktów, towarów i materiałów);
   3. amortyzacja;
   4. wynik finansowy na sprzedaży;
   5. wynik finansowy na działalności operacyjnej;
   6. wynik finansowy brutto;
   7. wynik finansowy netto;
   8. odsetki zapłacone;
   9. zysk zatrzymany;
   10. aktywa ogółem;
   11. aktywa trwałe;
   12. aktywa obrotowe;
   13. zapasy;
   14. należności krótkoterminowe;
   15. kapitał początkowy;
   16. kapitał własny;
   17. kapitał zakładowy;
   18. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania;
   19. zobowiązania długoterminowe;
   20. zobowiązania krótkoterminowe;
   21. rozliczenia międzyokresowe;
   22. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej;
   23. czy podmiot odniósł w roku obrachunkowym poprzedzającym rok uruchomienia danej edycji część strat na pomniejszenie (umorzenie) kapitału zakładowego;
   24. wartość umorzenia kapitału zakładowego.

§ 7

Z przedsiębiorcami zakwalifikowanymi do otrzymania wsparcia w ramach Usługi Wykonawca zawiera umowy na opracowanie planu rozwoju w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ostatecznej listy rankingowej dla danego naboru. Warunkiem zawarcia takiej umowy jest możliwość udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz złożenie przez przedsiębiorcę następujących dokumentów:

 1. podpisanego formularza aplikacyjnego, zawierającego informacje przekazane przez przedsiębiorcę poprzez stronę internetową określoną w ogłoszeniu o naborze;
 2. deklaracji udziału w projekcie;
 3. oświadczenia o nieubieganiu się o pomoc z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą związanych z udziałem w Usłudze;
 4. oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą związanych z udziałem w Usłudze;
 5. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat wraz z oświadczeniem o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 6. informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz (w przypadku przedsiębiorców zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

§ 8

Z przedsiębiorcami, którym Wykonawca opracował plan rozwoju, zawarta zostanie umowa na wdrożenie planu. Warunkiem zawarcia takiej umowy jest możliwość udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz złożenie przez przedsiębiorcę następujących dokumentów:

 1. oświadczenia o nieubieganiu się o pomoc z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą związanych z udziałem w Usłudze;
 2. oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy z innych środków publicznych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą związanych z udziałem w Usłudze;
 3. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat wraz z oświadczeniem o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 4. informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz (w przypadku przedsiębiorców zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 9

Termin zakończenia naboru upływa w dniu 7 listopada 2011 r., przy czym formularze aplikacyjne muszą zostać złożone najpóźniej do dnia 28 października 2011 r.

§ 10

Więcej informacji o Usłudze i naborze, w tym Regulamin naboru, można uzyskać na stronie www.isr.parp.gov.pl.[1] Zgodnie z definicją określoną w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3). Powyższe rozporządzenie znajduje się na stronie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:pl:PDF

Pod tym adresem znajduje się cały tekst rozporządzenia, przy czym do określenie wielkości przedsiębiorstwa wystarczy załącznik nr 1 do tego rozporządzenia („Definicja małych i średnich przedsiębiorstw”).[1] Za przedsiębiorcę zagrożonego uznaje się:

1) dużego przedsiębiorcę, który spełnia kryteria przedsiębiorcy zagrożonego w rozumieniu pkt 9–11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2 wraz z póź. zm.),

2) mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, który spełnia kryteria zagrożonego przedsiębiorstwa, określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 800/2008.

[2] Przez strukturę organizacyjną należy rozumieć np. przedstawicielstwa, filie, oddziały.

[3] Określenie województwa, na terenie którego pracownik wykonuje pracę, następuje na podstawie miejsca wykonywania pracy określonego w umowie z pracownikiem. Jeśli w umowie z pracownikiem zapisano, że miejscem wykonywania pracy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub obszar kilku województw i charakter pracy uzasadnia taki zapis (np. w przypadku przedstawicieli handlowych), należy uznać, że uczestnicy szkoleń wykonują pracę w min. 2 województwach. Jeśli w umowie nie wskazano miejsca wykonywania pracy, to należy uznać, że województwo, na terenie którego pracownik wykonuje pracę, jest tożsame z województwem, w którym znajduje się siedziba pracodawcy. W przypadku grupy przedsiębiorców warunek ponadregionalności jest spełniony, jeżeli przedsiębiorcy mają siedziby lub struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach. Przez grupę przedsiębiorców należy rozumieć przedsiębiorców powiązanych lub partnerskich w rozumieniu definicji „przedsiębiorstwa powiązanego” i „przedsiębiorstwa partnerskiego” zamieszczonych w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/200810 bądź powiązane umowami franczyzy, agencyjnymi, działające wspólnie na podstawie wspólnej strategii lub współpracujące w formie powiązania kooperacyjnego lub klastra.

pokl

Serwis isr.parp.gov.pl używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony.